Alles wat je moet weten over de raad van mede-eigendom

De raad van mede-eigendom in een notendop

Alles wat je moet weten over de raad van mede-eigendom


Een raad van mede-eigendom is verplicht
voor appartementsgebouwen of groepen van gebouwen die minstens 20 kavels tellen. Bij deze kavels worden kelders, garages en parkeerplaatsen niet meegerekend.

Ook voor appartementsgebouwen of groepen van gebouwen die minder dan 20 kavels tellen, kan er een raad van mede-eigendom worden opgericht. Echter is deze oprichting facultatief.

Wat is de raad van mede-eigendom?


De raad van mede-eigendom is een
controleorgaan dat erop toeziet dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert.

Ze bestaat uitsluitend uit mede-eigenaars, wat wil zeggen dat huurders geen deel kunnen uitmaken van dit orgaan.

Welke taken voert de raad van mede-eigendom uit?


Zoals hierboven reeds gezegd, houdt de raad van mede-eigendom zich hoofdzakelijk bezig met het
toezicht op het beheer door de syndicus. Om deze taak correct te volbrengen, heeft de raad – net zoals elke mede-eigenaar – inzage in de documenten die betrekking hebben op het beheer van de mede-eigendom.

Daarnaast kan de algemene vergadering (binnen bepaalde grenzen) ook specifieke opdrachten geven aan de raad. Zo kan dit orgaan bijvoorbeeld een eindbeslissing maken in verschillende offertes van schilderwerken die op de algemene vergadering werden besproken.

Let wel, de opdrachten van de raad mogen niet raken aan de bevoegdheden van de algemene vergadering en de syndicus. Zo kan zij bijvoorbeeld nooit een beslissing maken over de afwijking van een verdeelsleutel voor het verdelen van een bepaalde factuur. Dit is een bevoegdheid die enkel de algemene vergadering toekomt.

De algemene vergadering moet echter wel met 2/3 meerderheid beslissen over het toekennen van een extra opdracht of mandaat aan de raad. Dit mandaat geldt voor maximaal één jaar. De algemene vergadering kan daarna wel een nieuw mandaat beslissen.

Zo kan de raad bijvoorbeeld de bevoegdheid krijgen om offertes op te vragen bij verschillende leveranciers voor uit te voeren werken of om het contract met de syndicus te sluiten. De krijtlijnen van het contract, bijvoorbeeld het ereloon, moeten dan wel vastgelegd worden door de algemene vergadering.

Wie maakt deel uit van de raad van mede-eigendom?


De
algemene vergadering kiest vrij het aantal leden van de raad van mede-eigendom. Doorgaans wordt gekozen voor een ongelijk aantal, zoals 3 of 5 leden.

De reden hiervoor is dat binnen de raad van mede-eigendom een ‘mini-democratie’ heerst waarbij elk lid één stem draagt en elke eindbeslissingen met een volstrekte meerderheid (helft +1) dient te worden genomen. Een oneven aantal leden zorgt voor een vlottere besluitname indien niet alle leden van de raad het met elkaar eens zouden zijn.

Enkel titularissen die stemrecht hebben op de vergadering, kunnen zetelen in de raad van mede-eigendom. Het lidmaatschap is dus enkel weggelegd voor eigenaars en niet voor huurders. Een syndicus kan, gelet op de strijdigheid van de belangen, evenmin deel uitmaken van de raad van mede-eigendom. Bovendien kan eender andere derde ook geen lid worden.

Moet de raad van mede-eigendom een verslag opmaken?


De raad van mede-eigendom moet
jaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden uitbrengen op de algemene vergadering. Zo zijn zij ook op de hoogte van de taken en werkzaamheden van de raad.

Dit jaarverslag dient een omstandige beschrijving van de uitoefening van de taken van de raad van mede-eigendom te bevatten.