Wat is de Algemene Vergadering en welk aandeel heb je hierin?

De Algemene Vergadering kort toegelicht

Wat is de Algemene Vergadering en welk aandeel heb je hierin?


Bij de aankoop van een appartement, treed je automatisch toe tot de
Vereniging van Mede-Eigenaars (VME).

Deze vereniging bestaat uit alle mede-eigenaars van het appartementsgebouw en ontvangt minstens één keer per jaar een uitnodiging voor de Algemene Vergadering (AV).

Wat deze Algemene Vergadering juist inhoudt en welk aandeel je hierin hebt als mede-eigenaar, leggen we hieronder voor je uit.

Wat is de Algemene Vergadering?

Als mede-eigenaar van een appartementsgebouw, ontvang je minstens één keer per jaar een uitnodiging voor de Algemene Vergadering.

Tijdens deze vergadering bespreekt de VME de huidige financiële toestand en maakt deze beslissingen in het kader van de mede-eigendom over onder meer:

  • Het al dan niet laten uitvoeren van werken aan het gebouw, bijvoorbeeld renovatiewerken;
  • De aanstelling of het ontslag van de syndicus;
  • De goedkeuring van de jaarrekening;
  • De verhoging of de verlaging van het reservekapitaal;
  • De wijzigingen in het huishoudelijk reglement.

Uitnodiging tot de Algemene Vergadering

Het is de syndicus die als taak heeft om alle mede-eigenaars uit te nodigen voor de Algemene Vergadering.

Deze uitnodiging dient hij ten laatste vijftien dagen voor de de datum van de Algemene Vergadering via aangetekend schrijven te verzenden.

Indien de VME echter schriftelijk aan de syndicus heeft laten weten dat deze uitnodiging niet via aangetekend schrijven dient te gebeuren, dan mag de syndicus de VME ook op een andere wijze – bijvoorbeeld via gewone brief of via e-mail – hiervan op de hoogte brengen.

Enkele zaken die de uitnodiging zeker dient te omvatten, zijn:

  • De plaats en het tijdstip van de Algemene Vergadering;
  • De verschillende agendapunten;
  • Hoe de documenten over de agendapunten kunnen worden geraadpleegd.

Agendapunt toevoegen

Elke mede-eigenaar kan aan de syndicus vragen om een punt toe te voegen aan de agenda van de Algemene Vergadering. Dit moet dan wel schriftelijk en minstens drie weken voor het begin van de vijftiendaagse vergaderperiode gebeuren.

Daarnaast kan men ook op de Algemene Vergadering zelf een agendapunt laten toevoegen. Hiervoor moet echter iedereen fysiek aanwezig zijn – met andere woorden dus geen vertegenwoordigers – en moet iedereen akkoord gaan met deze toevoeging.

Beslissingsprocedure tijdens de Algemene Vergadering

Je kan als VME enkel rechtsgeldig aan de vergadering beginnen wanneer er aan een enkel of een dubbel aanwezigheidsquorum is voldaan bij aanvang van de vergadering.

  • Een dubbel quorum wil zeggen dat meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is bij aanvang van de Algemene Vergadering, en dat ze samen minstens 50 procent van de aandelen in de gemeenschap bezitten.
  • Een enkel quorum betekent dat de aanwezige of vertegenwoordigde eigenaars bij aanvang van de vergadering minstens 75 procent van de aandelen in de gemeenschap bezitten.

Daarnaast gelden er voor de aanwezigen ook bepaalde meerderheden rond de stemming.

Zo dient men bijvoorbeeld voor wettelijk opgelegde werken (isolatienormen, brandveiligheid, …) een volstrekte meerderheid te behalen van alle aanwezige en vertegenwoordigde mede-eigenaars. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden hierbij niet meegeteld.

Andere werken aan de gemeenschappelijke delen en andere beslissingen vereisen dan weer een andere gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

Wat als je niet aanwezig kan zijn?

Wanneer je niet aanwezig kan zijn op de Algemene Vergadering, dan kan je jezelf laten vertegenwoordigen door een andere mede-eigenaar, je huurder, een familielid of een vriend. Hiervoor is een geschreven volmacht vereist. De enige persoon aan wie je geen volmacht kan geven, is de syndicus.

Tijdens de Algemene Vergadering wordt eveneens een verslag opgesteld, dat binnen de maand na de AV aan alle mede-eigenaars moet worden bezorgd. Indien je dus niet aanwezig kon zijn op de vergadering, dan vind je in het verslag weliswaar de genomen beslissingen terug.

De besluiten van de Algemene Vergadering zijn trouwens voor iedere mede-eigenaar bindend.